تاريخ : سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ | 23:30 | نویسنده : پرویز حسین طلایی

لیست پایان نامه های ارشد تاریخ ایران باستان(دانشگاه تهران)

ازدواجهاي خويشاوندي در ايران باستان، نادري,فرشيد

اقتصاد حكومت ساساني از عهد اردشير اول تا شاپور دوم، قلوند,فاطمه

اوضاع اجتماعي -اقتصادي ايالت پارس از زمان خسرو انوشيروان تا پايان دوره ساساني- 531) م(652، كيان راد,حسين

اوضاع ايران در عهد خسرو دوم ساساني تركمان پري,احمد

اوضاع سياسي -اجتماعي امپراطوري ساساني در دوره يزدگرد سوم632)م- (652، احمديان,امير

اوضاع سياسي و اجتماعي حكومت هخامنشي براساس كتيبه بيستون، زاده زنگنه ,مهران

اوضاع سياسي-اجتماعي ساسانيان از مرگ شاپور اول تا روي كارآمدن شاپور دوم، كاوياني پويا,حميد

بررسي اوضاع سياسي -اجتماعي ولايت سيستان از دوره خسرو انوشيروان تا پايان دوره ساساني

عليمرادي پيله رود,پوريا

بررسي اوضاع سياسي-اقتصادي خراسان از آغاز سلطنت خسروانوشيروان تا سقوط يزدگرد سوم

پيله ور,آتنا

بررسي بحران هاي جانشيني در دوره هخامنشي جاوداني,اكبر

بررسي تحولت سياسي و اجتماعي ساسانيان در عصر قباد اول(488 الي 531 ميلادي) صفرزائي,عبداله

بررسي تطبيقي روايت هاي فردوسي با واقعيت هاي تاريخي دوره ساساني با تكيه بر متون تاريخي )اردشير اول تا بهرام گور( زيدي,سميه

بررسي تطبيقي روايت هاي شاهنامه فردوسي با متون تاريخي دوران اسلامي )از پادشاهي انوشيروان تا پايان ساسانيان(، الماسي,فردين

بررسي جايگاه آتش در تاريخ فرهنگ ايران باستان قائم مقامي,محسن

پايان هزاره و تاثيرات اجتماعي و فرهنگي آن بر مردم ايران باستان خمسه,زهرا

تاريخ ايران از در گذشت خسروپرويز تا انقراض ساساني(628- 651) ملشاهي ,مراد علي

تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي اشكانيان از تشكيل حكومت تا پايان پادشاهي مهرداد دوم

ميرزائي ,كيومرث

تاريخ سياسي و اجتماعي ايالت غرب ايران در دوره اشكانيان )آديابن ,اسروئن ,كرودئن و پونت(، منوچهري,پروين

تجارت ايران در دوره ساسانيان )با تكيه بر مستندات باستانشناسي( نادري قره بابا,حسين

تحولات مرزهاي شرقي ايران از هخامنشيان تا ساسانيان زرين كوب,روزبه

جغرافياي تاريخي لشكركشي اسكندر از بابل تا بابل نبوي,مهدي

جغرافياي تاريخي و تاريخ سياسي بلخ -مرو و سغد از ابتدا تا طلوع اشكانيان

كارگران,رويا

جغرافياي تاريخي هيركانيا از آغاز تا ظهور اسلام منصوري رضي,محمد

روابط ايران و قوم يهود در دورة هخامنشيان صبوري ,فرهاد

ساختار قدرت و مباني حاكميت در ايران عهد ساساني زرين كوب ,روزبه

سكه ها و دارالضربهاي ساساني احمدي,فاتح

كيانيان در شاهنامه و تطبيق آن با منابع ايران باستان و متون اسلامي كريمي,ولي محمد

مساله ي جانشيني در دوره ي ساساني جليليان,شهرام

مفهوم جغرافيايي و فرهنگي واژه، ايران، در متون اوستايي و پهلوي و كتيبه هاي ايران باستان

غضنفري,كلثوم

نقش باور هاي مردمي بر انديشه پايان هزاره خمسه,زهرا

نقش طبقه ممتاز در ساختار ارتش ساسانيان در آستانه ورود مسلمانان به ايران عادل فر ,باقر علي

 

 پیچک