تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ | 17:5 | نویسنده : پرویز حسین طلایی

منابع ضروری کارشناسی ارشد رشته تاریخ

1) منابع باستان

ميراحمدي، مريم، (1384)،کتابشناسي تاريخ ايران در دوره باستان، تهران: انتشارات اميرکبير.

 زرين‌کوب، عبدالحسين، (1386)،  تاريخ مردم ايران: ایران قبل از اسلام، تهران: انتشارات اميرکبير.

گيرشمن، رومن، (1388) ايران از آغاز تا اسلام، ترجمة محمد معين، مصحح میترا مهرآبادی، تهران: انتشارات دنیای کتاب.

یارشاطر، احسان(گردآوردنده)، (1383)، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، قسمت اول، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر.

اقبال آشتیانی، عباس؛ پیرنیا، حسن، (1388)تاریخ ایران قبل از اسلام(ایران قدیم)، تهران، انتشارات دنیای کتاب.

آموزگار، ژاله،(1388)، تاريخ اساطيري ايران؛ تهران: انتشارات سمت، 1388.

آميه، پير، (1385)، تاريخ عيلام، ترجمه شیرین (اسلامی ندوشن)بیانی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

گرشویج، ایلیا(زیر نظر)، (1387)، تاریخ ایران: دروه ماد(از مجموعه تاریخ کمبریج)، ترجمه بهرام شالگونی، تهران، انتشارات جامی.

کالج، مالکوم، (1388)، اشکانیان(پارتیان)، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، انتشارات هیرمند.

عبدالحسین زرین کوب و روزبه زرین کوب، (1387)، تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان، تهران، انتشارات سمت.

کريستن سن، آرتور، (1388)، ايران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمي، ویراستار حسن رضایی باغ بیدی، تهران: انتشارات صدای معاصر.

2- منابع اسلام

آيتي، محمد ابراهيم، (1385)، تاريخ پيامبر اسلام، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

زرگری نژاد، غلامحسین، (1386)، تاریخ صدر اسلام(عصر نبوت)، تهران: انتشارات سمت.

فیاض، علی اکبر، (1385)، تاریخ اسلام، تهران، مؤسسه و انتشارات دانشگاه تهران.

شهیدی، جعفر، (1386)، تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

خضری، احمدرضا، (1388)، تاریخ خلافت اسلامی از آغاز تا پایان آل بویه، تهران، انتشارات سمت.

عالم زاده، هادی؛ سجادی، سید صادق، (1388)، تاریخنگاری در اسلام؛ تهران: انتشارات سمت.

3- منابع ایران اسلامی

فرای، ر.ن، (1388)، تاریخ ایران کمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن سلجوقیان (ازفروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)، جلد چهارم؛ ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر.

بیات، عزیزالله، (1388)، شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران، جلد 1 و 2، تهران: انتشارات امیرکبیر.

زرین کوب، عبدالحسین، (1388)، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران، انتشارات امیرکبیر.

اشپولر، برتولد، (1386)، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه مریم میر احمدی و جواد فلاطوری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ترکمنی آذر، پروین، (1388)، دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت‌های محلی، آل زیار، آل بویه)، تهران، انتشارات سمت.

فقیهی، علی اصغر، (1387)، تاریخ آل بویه، تهران، انتشارات سمت.

ترکمنی آذر، پروین؛ پرگاری، صالح، (1385)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان، تهران، انتشارات سمت.

فروزانی، ابوالقاسم، (1388)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، تهران، انتشارات سمت.

فروزانی، سید ابوالقاسم، (1387)، غزنویان: از پیدایش تا فروپاشی، تهران: انتشارات سمت.

فروغی ابری، اصغر، (1387)، تاریخ غوریان، تهران، انتشارات سمت.

ستار زاده، ملیحه، (1386)، سلجوقیان(431-590 ق)،  تهران، انتشارات سمت.

خلعتبری، اللهیار؛ محبوبه، شرفی، (1387)، تاریخ خوارزمشاهیان؛ تهران: انتشارات سمت.

اشپولر، برتولد، (1386)، تاریخ مغول در ایران: سیاست، حکومت و فرهنگ دوره ایلخانان، ترجمه محمود میر آفتاب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

بیانی، شیرین، (1388)، مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، تهران، انتشارات سمت.

بویل، جی.آ.، (1385)، تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپای دولت ایلخانان،  جلد پنجم، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات امیر کبیر.

میر جعفری، حسین، (1388)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، تهران، انتشارات سمت.

حسن زاده، اسماعیل، (1388)، حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران، تهران، انتشارات سمت.

نوایی، عبدالحسین؛ غفاری فرد، عباسقلی، (1388)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، تهران، انتشارات سمت.

سیوری، راجر، (1388)، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیر عزیزی، تهران، نشر مرکز.

شعبانی، رضا، (1388)، تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه، تهرانف انتشارات سمت.

شمیم، علی اصغر، (1388)، ایران دردوره سلطنت قاجار: قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم هجری قمری، تهران، انتشارات زریاب.

4- منابع جهان

 پالمر، رابرت روزول، (1387)، تاريخ جهان نو، ج اول و دوم، ترجمه ابوالقاسم طاهري، تهران، انتشارات اميركبير.

نوذري، عزت الله، (1387)،  اروپا در قرون وسطي، شیراز، انتشارات نوید شیراز.

اصفهانيان، داود، (1375)، تحولات اروپا در عصر رنسانس، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز.

نقیب زاده، احمد، (1388)، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران، انتشارات قومس.

5)منابع انگلیسی و عربی

وطن دوست، غلامرضا، (1388)، گزیده متنها و راهنمای تاریخ ایران (1) : از آغاز تا 1500م، تهران، انتشارات سمت.

علاقمندان به خاطر داشته باشند که تست­های انگلیسی(متن و گرامر) در کتاب­های پوران پژوهش و پردازش را فراموش نکنند.

برای عربی، خواندن تست­های عربی (متن و گرامر) در کتاب­های پوران پژوهش و پردازش کفایت می­کند.

6) در پایان خواندن تست­های کارشناسی ارشد تاریخ، انتشارات پوران پژوهش پیشنهاد می­گردد.

                                                                       

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و علاقمندان به رشته تاریخ.پیچک