تاريخ : دوشنبه سی ام بهمن 1391 | 21:35 | نویسنده : پرویز حسین طلایی

منابع اسلامی و  ساسانیان


با سلام در این پست منابع دوران اسلامی که اطلاعات ارزشمندی از ایران باستان به ویژه ساسانیان به دست می دهند، آورده می شود:

(این پست برای دانشجویانی که پایان نامه آن ها در حوزه ساسانی قرار دارد، مفید می باشد.)

برای دیدن  منابع اسلامی دوره ساسانی، ادامه مطالب را کلیک کنیدادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه شانزدهم آبان 1389 | 9:36 | نویسنده : پرویز حسین طلایی

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تاریخ ایران باستان(دو سه سال اخیر)

سلام

دوستان گرامی در این پست جدیدترین پایان نامه­هایی (88-89)که در حوزه تاریخ ایران باستان در دانشگاه تهران دفاع شده است، آورده می شود(شایان ذکر است که فهرستی از پایان نامه هایی که قبل از سال 1388 در دانشگاه تهران دفاع شده، در پست­های قبلی آورده شده است):

برای مشاهده پایان نامه ها ادامه مطلب را کلیک کنید:ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 | 0:20 | نویسنده : پرویز حسین طلایی

لیست پایان نامه های دکتری رشته تاریخ(دانشگاه تهران)

"پایان نامه های ایران باستان از میان آن ها متمایز گردیده است"

ايرانيان اندلس بررسي وتحقيق درباره آثار علمي وادبي وتاثير آنان در فرهنگ وتمدن اسلمي اندلس، شكري ,عبدالرضا

تاريخ خانقاه در ايران دوره اسلامي، كياني فر ,محسن

نقش بربرها در تحولات سياسي اجتماعي شمال آفريقا در عصر مرابطين، قيم,بهادر

الواح و كتيبه هاي اسلامي درابينه تاريخي اصفهان و نواحي اطراف آن يا گنجينه تاريخي اصفهان، هرمز ,لطف ال

روابط سياسي ايران عهد تيموري با مصر و شامات عهد مماليك، الشريده ,ايمن

بررسي آراء فلسفي تربيتي كمنيوس، مقدس جعفري ,محمدتقي

اصلاحات و تحول انديشه سياسي در مشروطه اول عثماني؛ مطالعه موردي :مدحت پاشا

حضرتي,حسن

زندگي فرهنگي و انديشه هاي سياسي شيعيان از سقوط بغداد تا صفويه، خندان ,محسن

تصحيح انتقادي رساله تحفه جلليه تصنيف حكيم الدين محمدبن علي الناموس الخواري

(تاليف بين سالهاي 716 -708هجري قمري)، رودگر ,قنبرعلي

شهادتنامه جغرافياي تاريخي بنادر خليج فارس در ازمنه گذشته، موسوي طبري ,مصطفي

جنگهاي ايران و عرب، حكيم الهي ,نصرت الله

امارت در ايران عهد مغول، عباسي ,جواد

مطالب جغرافيايي سفرنامه حكيم ناصر خسرو، محمديان ,ابوالقاسم

تاريخ ملوك هرموز، وثوقي ,محمدباقر

بررسي افكار و عقايد و مذهبي ايرانيان در قرون دوم و سوم هجري، معزي ,محمد

بررسي وضعيت اجتماعي -اعتقادي ساحل نشينان جنوب شرقي خليج فارس )عمانات (در قرون اخير و تاثير آن بر شكل گيري شيخ نشينها، پيرمراديان ,مصطفي

ابومسلم نامه ها و نقش آنها در تاريخ اجتماعي عصر صفوي، الزويري ,محجوب

اصناف در دوره ايلخانان، كرمي پور ,حميد

ساختار نهاد و انديشه ديني در سالهاي پاياني فرمانروايي صفويان(1052-1148/ 1642-1735صفت گل ,منصور

تاريخ ايران قديم از ابن ايثر، باستاني پاريزي، ابراهيم

عباس ميرزا، جنگ هاي ايران و روسيه و اصلاحات(1828/ 1803 م 1243-1218 ق)، سلماسي زاده,محمد

فرهنگ و تمدن ايراني -اسلامي دكن در دوره بهمنيان( 748-934 ق( ، معصومي ,محسن

بررسي اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي سيستان در فاصله(1003 م - 393 ه-ق / 1736 - سال هاي 114)، ده مرده ,برات

نقد و تحليل خاندان اموي در تاريخ اسلام تا پايان دوره خلفاي راشدين،  بيات ,علي

بازرگاني يزد در دوره ناصرالدين شاه(  1313-1264 ق( ميرحسيني , محمدحسن

پژوهشي در باره فعاليت هاي اقتصادي مسلمين در حوضه درياي مديترانه )قرن اول تا هفتم هجري(، عباسي ,مصيب

انديشه تجدد و ترقي در مشروطه دوم(1327 / 1339 ،- ق 1288-1299 ش( صالحي ,نصرال

استمهال )موراتوريم (قروض ايران در جنگ جهاني اول، پور رسول,مهدي

بررسي تعرضات امپراتوري عثماني به كردستان ايران و مباني آن " از عهدنامه زهاب تا معاهده ارزنه الروم"، اقبال پور,عزيزاله

سياست بريتانيا در خليج فارس در دو دهه اول قرن بيستم ميلادي(1900-1920برزگر اينانلو,شبنم

مباني و زيرساختهاي هويت سياسي -ملي دولت صفوي،  بهرام نژاد ,محسن

حيات اجتماعي -فرهنگي دانشمندان بر اساس معجم الدباء،  قائمي ,علي

مدارس و كتابخانه هاي نيشابور تا قرن پنجم،  ذاكري ,علي

بررسي علل بي توجهي جامعه اسلامي به آموزش وپرورش زنان تا پايان عصر اموي، الهوئي نظري

تاريخ وتمدن ملل اسلامي در قلمرو سامانيان، ناجي ,محمدرضا

تحول سياست و جامعه در ماوراء النهر از قرن سوم تا محله مغول(200-617 ه (، رحمتي ,محسن

مباني و تطور قدرت و حاكميت مسلمانان تا قرن 4 هجري، ظريفيان شفيعي,غلامرضا

علل انقلاب مشروطيت ايران، رضواني ,محمداسماعيل

تحقيق در زندگاني، آرا و آثار قاضي صاعد اندسي،  جمشيدنژاداول، غلامرضا

روابط سياسي و مناسبات ديپلماسي تيموريان هند با صفويان ايران، محمد خان ,نور

تحولات مرزهاي شرقي ايران از هخامنشيان تا ساسانيان، زرين كوب,روزبه

معرفي كتاب الفخري و تجارب السلف و مقايسه بين آن دو،  محمديان ,ابوالقاسم

اوقاف و كيفيت اداره آن،  موسوي طبري، مصطفي

جغرافياي تاريخي آذربايجان،  دميرچي ,عل الدين

حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي دهقانان ايراني از فتوح اسلامي تا پايان قرن ششم هجري،

خسروي,محمدرضا

بررسي و تحقيق در سياستنامه، دميرچي ,علالدين

آئورپاتكان در دوره ساساني، قدرت ديزجي ,مهرداد

گفتاري درباره زين الخبار،  اشراقي ,احسان

مناسبات جامعه مسلمان هند و كمپاني هند شرقي انگليس )از عصر اورنگ زيب تا انحلل كمپاني(

، ناظميان فرد,علي

نقش طبقه ممتاز در ساختار ارتش ساسانيان در آستانه ورود مسلمانان به ايران، عادل فر ,باقر علي

اران، هويت تاريخي، ساخت و تحولات قدرت از آغاز صفويه تا برآمدن قاجاريه، بيات ,مسعود

تحقيق در مورد كتاب ترجمه تاريخ طبري ابوعلي محمد بلعمي، قايد شرفي ,مسعود

علل انقراض صفويه،  قائم مقامي ,نادره

فرهنگ و تمدن اسلامي در ماوراء النهر از سقوط سامانيان تا حمله مغول، غفراني ,علي

جغرافياي تاريخي اصفهان،  اشراقي ,احسان

سهم اغلبيان در گسترش فرهنگ و تمدن اسلمي در افريقيه و صقليه،  عودي ,ستار

تجليات فرهنگ و هنر ايران در مصر از فتح اسلمي تاظهور مماليك،  عريان ,مرضيه

زمينه ها و عوامل مؤثر در شكل گيري حكومت خوارج در شمال آفريقا،  كردي كريم آبادي

پيدايش وگسترش مدارس جديد در دورة قاجار،  قاسمي پويا ,اقبال

تشكيل دولت سلجوقيان و توسعه قلمرو ايشان )تا مرگ طغرل 455 ه ق / 1063 م(، فروغي ابري ,اصغر

نفوذ و گسترش اسلام در هند )حوضه رود سند (از آغاز تا غزنويان،  ياري ,سياوش

تاريخ اسماعيليه بدخشان،  معزي ,مريم

مدجنان،  همتي گليان ,عبدال

تاريخ اسماعيليه بدخشان،  معزي ,مريم

نهضت شعوبيه و تاثيرات سياسي و اجتماعي آن،  ممتحن ,حسينعلي

ولايت عهدي در خلافت اموي و عصر اول عباسي( 232- 56ه( ، احمدوند,عباس

ساسانيان از كتاب اخبار الطول ابوحنيفه دينوري،  رضواني ,محمد اسماعيل

تحولات سياسي ماورالنهر ازسقوط صفويه تامعاهده آخال(1135-1299 ه.ق)، متولي ,عبدال

تربيت سياسي از منظر نهج البلاغه،  بهمئي,پرويز

كاركرد سياسي ,اجتماعي و اقتصادي آتشكده ها در دوران ساساني،  مبرزايي,علي اصغر

ارزيابي روايات و منابع مكتوب اماميه درباره زندگي نامه امامان عليهم السلام از قرن اول تا پايان نيمه نخست قرن پنجم هجري)سيماي ائمه عليهم السلم در منابع كهنه اماميه(، صفري فروشاني,نعمت الله

سير تحول و توسعه » توسعه آموزش عالي در ايران بعد از اسلام «املاك و مستغلات دانشگاه تهران، حاجي بابايي,احمد

بررسي تحول ساختار جامعه بختياري از مشروطيت تا سقوط رضا شاه، پوربختيار,غفار

وضعيت و نقش ارامنه در تحولت ايران سالهاي(1218 1135ه.ق كاواني,رجبعلي

فرايند نوسنگي شدن آذربايجان، آجورلو)آجرلو(,بهرام

زمينه ها و علل ظهور اخباري گري در عصر صفويه، رجبي,محمد حسين

قوم باستان شناسي فاجعه، نمود مادي، زمينه و رفتار انساني در روال عادي و غير عادي؛ نمونه مورد مطالعه بم پس از زلزله، پاپلي يزدي,ليل

جامعه ي پشتون، تحول هويت و مناسبات،  انصاري,غلم فاروق

فرآيند گذار از فرهنگ هاي مس -سنگي به دوره برنز در شرق شمالي ايران، گاراژيان,عمران

ملوك بهمني دكن،  عالمي,خديجه

منشاء يابي و تحليل الگوي پراكنش دست ساخته هاي پيش از تاريخي ابسيديني در شرق درياچه اروميه، چايچي اميرخيز,احمد

بررسي جايگاه آتش در تاريخ فرهنگ ايران باستان،  قائم مقامي,محسن

جامعه شيعي عراق ساختار اقتصادي،اجتماعي و پيوند آن با جنبش سياسي(1920- 2003)،  دادفر,سجاد

 تاريخ : سه شنبه سیزدهم مهر 1389 | 23:30 | نویسنده : پرویز حسین طلایی

لیست پایان نامه های ارشد تاریخ ایران باستان(دانشگاه تهران)

ازدواجهاي خويشاوندي در ايران باستان، نادري,فرشيد

اقتصاد حكومت ساساني از عهد اردشير اول تا شاپور دوم، قلوند,فاطمه

اوضاع اجتماعي -اقتصادي ايالت پارس از زمان خسرو انوشيروان تا پايان دوره ساساني- 531) م(652، كيان راد,حسين

اوضاع ايران در عهد خسرو دوم ساساني تركمان پري,احمد

اوضاع سياسي -اجتماعي امپراطوري ساساني در دوره يزدگرد سوم632)م- (652، احمديان,امير

اوضاع سياسي و اجتماعي حكومت هخامنشي براساس كتيبه بيستون، زاده زنگنه ,مهران

اوضاع سياسي-اجتماعي ساسانيان از مرگ شاپور اول تا روي كارآمدن شاپور دوم، كاوياني پويا,حميد

بررسي اوضاع سياسي -اجتماعي ولايت سيستان از دوره خسرو انوشيروان تا پايان دوره ساساني

عليمرادي پيله رود,پوريا

بررسي اوضاع سياسي-اقتصادي خراسان از آغاز سلطنت خسروانوشيروان تا سقوط يزدگرد سوم

پيله ور,آتنا

بررسي بحران هاي جانشيني در دوره هخامنشي جاوداني,اكبر

بررسي تحولت سياسي و اجتماعي ساسانيان در عصر قباد اول(488 الي 531 ميلادي) صفرزائي,عبداله

بررسي تطبيقي روايت هاي فردوسي با واقعيت هاي تاريخي دوره ساساني با تكيه بر متون تاريخي )اردشير اول تا بهرام گور( زيدي,سميه

بررسي تطبيقي روايت هاي شاهنامه فردوسي با متون تاريخي دوران اسلامي )از پادشاهي انوشيروان تا پايان ساسانيان(، الماسي,فردين

بررسي جايگاه آتش در تاريخ فرهنگ ايران باستان قائم مقامي,محسن

پايان هزاره و تاثيرات اجتماعي و فرهنگي آن بر مردم ايران باستان خمسه,زهرا

تاريخ ايران از در گذشت خسروپرويز تا انقراض ساساني(628- 651) ملشاهي ,مراد علي

تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي اشكانيان از تشكيل حكومت تا پايان پادشاهي مهرداد دوم

ميرزائي ,كيومرث

تاريخ سياسي و اجتماعي ايالت غرب ايران در دوره اشكانيان )آديابن ,اسروئن ,كرودئن و پونت(، منوچهري,پروين

تجارت ايران در دوره ساسانيان )با تكيه بر مستندات باستانشناسي( نادري قره بابا,حسين

تحولات مرزهاي شرقي ايران از هخامنشيان تا ساسانيان زرين كوب,روزبه

جغرافياي تاريخي لشكركشي اسكندر از بابل تا بابل نبوي,مهدي

جغرافياي تاريخي و تاريخ سياسي بلخ -مرو و سغد از ابتدا تا طلوع اشكانيان

كارگران,رويا

جغرافياي تاريخي هيركانيا از آغاز تا ظهور اسلام منصوري رضي,محمد

روابط ايران و قوم يهود در دورة هخامنشيان صبوري ,فرهاد

ساختار قدرت و مباني حاكميت در ايران عهد ساساني زرين كوب ,روزبه

سكه ها و دارالضربهاي ساساني احمدي,فاتح

كيانيان در شاهنامه و تطبيق آن با منابع ايران باستان و متون اسلامي كريمي,ولي محمد

مساله ي جانشيني در دوره ي ساساني جليليان,شهرام

مفهوم جغرافيايي و فرهنگي واژه، ايران، در متون اوستايي و پهلوي و كتيبه هاي ايران باستان

غضنفري,كلثوم

نقش باور هاي مردمي بر انديشه پايان هزاره خمسه,زهرا

نقش طبقه ممتاز در ساختار ارتش ساسانيان در آستانه ورود مسلمانان به ايران عادل فر ,باقر علي

 

 پیچک